Lista principalelor ACTE LEGISLATIVE RELEVANTE care au legătură cu domeniul de activitate al Societății Uzina Mecanică Mija SA

Hotărârea Guvernului nr. 979 din 19 octombrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Romarm” – S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale “Romarm” – S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de Urgenţă nr.95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 1.597 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

Hotărârea Guvernului nr. 703 din 11 iulie 2012 pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002.

Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 126 din 27 decembrie 1995, privind regimul materiilor explozive

H.G. nr.536 din 30 mai 2002, pentru aprobarea normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehniștilor.

Legea nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat.

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informații de interes public.

Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor și al munițiilor

H.G. nr. 130 din 24 februarie 2005 pentru aprobarea normelelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa de Urgenţă nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Legea nr. 232 din 22 noiembrie 2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

- Legislația în domeniul HSEQ

REGLEMENTĂERI INTERNE

NORMA ACHIZITII PUBLICE – Norma interna Achizitii

NORME DE SECURITATE A MUNCII – Norme Interne  de Securitate a Muncii în Sectoarele Pirotehnice

Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor

Decizii ale Consiliului de Administrație

Regulamentul de organizare și funcționare a  Societății Uzina Mecanică Mija SA

Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Mija

Contractul Individual de Muncă